• Natuurbegraven Nederland
  • Natuur

Natuurmonitoring, waarom doen we dat?

In onze natuurgebieden leven veel verschillende soorten dieren en planten. Door te monitoren kom je te weten welke soorten er zijn en bij benadering ook de hoeveelheid ervan. Je zult begrijpen dat het tellen van bijvoorbeeld het aantal dassen nauwkeuriger gaat dan inschatten hoeveel er van een bepaald kruid op een veld staat. Als je weet wat er in een natuurgebied staat en leeft, kun je daar je beheer- en ontwikkelingsplan op aanpassen zodat het nóg beter gaat met de ontwikkeling.

De uitkomst van de monitoring is ook afhankelijk van externe factoren die je zelf niet in de hand hebt. Zo kan er bijvoorbeeld een boerderij met vee in de buurt gevestigd zijn, die voor een verhoging van stikstof in de lucht zorgt. Ook een snelweg in de buurt geeft een minder goed resultaat op sommige vlakken. Je ziet dan dat er minder kruidachtige planten in een veld staan, en een toename van grassen. Gelukkig kunnen we in onze natuurgebieden concluderen dat er grote sprongen zijn gemaakt in de toename van het aantal dieren en planten.

Monitoring doe je dus ter ondersteuning van je natuurbeheer. Het houdt letterlijk in dat we gaan tellen. Dit kunnen we niet allemaal zelf. We krijgen hulp van deskundigen die bijvoorbeeld met behulp van een vlinderval de vlindersoorten tellen. De vlinders worden zo snel mogelijk weer vrijgelaten. Anderen houden zich bezig met de amfibieën en scheppen in het ven of nemen monsters van het water. Onze eigen natuurbeheerders tellen de dieren met behulp van wildcamera’s. De vleermuizen worden gedetecteerd door een vleermuizenspecialist en gidsen van IVN brengen de paddenstoelen en zwammen in kaart. Zo zijn er 11 soortgroepen die we monitoren.

Als uit de verzamelde gegevens blijkt dat bijvoorbeeld een exoot zich breed verspreid en daarmee de soortenrijkdom in het natuurgebied onderdrukt, nemen we in ons beheerplan op dat deze soort in toom moet worden gehouden. Dit kan door bijvoorbeeld te snoeien of te maaien voordat de zaden aan een plant rijp zijn.