• Landgoed Mookerheide
  • Natuur

Natuurmonitoring, waarom doen we dat?

In onze natuurgebieden leven veel verschillende soorten dieren en planten. Door te monitoren komen we te weten welke soorten er zijn en bij benadering ook de hoeveelheid ervan. Je zult begrijpen dat het tellen van bijvoorbeeld het aantal dassen nauwkeuriger gaat dan inschatten hoeveel er van een bepaald kruid op een veld staat. Als we weten wat er in een natuurgebied leeft, kunnen we daar ons beheer- en ontwikkelingsplan op aanpassen zodat het nóg beter gaat met de natuur.

Op Landgoed Mookerheide is een grote verscheidenheid aan dieren en planten. Onze natuurbeheerders zetten zich dagelijks in om deze diversiteit te behouden en te vergroten. Om na te gaan welke dieren er op de natuurbegraafplaats leven en welke planten er groeien, is monitoring een belangrijk onderdeel van hun werk.

Soortenrijkdom

De natuur verandert door de jaren heen. Diverse externe factoren kunnen daar van invloed op zijn. Deze factoren kunnen een positief en een negatief effect hebben. Zo kan er bijvoorbeeld een boerderij met vee in de buurt gevestigd zijn, die voor een verhoging van stikstof in de lucht zorgt. Daardoor zullen grassen, brandnetels en bramen extra hard groeien en andere planten overwoekeren. Dat zal invloed hebben op bijvoorbeeld het aantal insecten en vogels dat afhankelijk is van deze planten. Een positief effect ontstaat wanneer het gebied grenst aan andere natuurgebieden, zoals op Landgoed Mookerheide het geval is. Daardoor zullen soorten uit aangrenzende natuurgebieden ook in ons gebied terechtkomen en kan de soortenrijkdom toenemen.  Door de natuur te volgen, krijgen we een goed beeld van alle veranderingen. Als uit de verzamelde gegevens blijkt dat bijvoorbeeld een exoot zich breed verspreid en daarmee de soortenrijkdom in het natuurgebied onderdrukt, nemen de natuurbeheerders in het beheerplan op dat deze soort in toom moet worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld door te snoeien of te maaien voordat de plant in het zaad schiet.

Vogeltelling

Monitoring doe je dus ter ondersteuning van je natuurbeheer. Het houdt letterlijk in dat je gaat tellen. Alle natuurorganisaties in Nederland hebben met elkaar afgesproken om één keer per 6 jaar een monitoring te houden in het natuurgebied waarin zij werken. Deze grote monitoring staat voor natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide pas in 2025 gepland. Maar dat betekent niet dat er tussendoor niet wordt gemonitord. Dit doen onze natuurbeheerders dagelijks door de soorten die zij waarnemen vast te leggen in een speciale app op hun telefoon. Daarnaast zijn er vaste momenten waarop inventarisaties worden uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens een vogeltelling, vlindertelling, vleermuizentelling of paddenstoelentelling. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij landelijke meetnetten en wordt de hulp ingeschakeld van specialisten. Samen met vrijwilligers van bijvoorbeeld Natuurmonumenten en andere natuurorganisaties wordt op bepaalde momenten geteld.

Wil je meer weten over natuurmonitoring? Spreek dan gerust een van onze natuurbeheerders aan als je ze in het veld aan het werk ziet.