• Heidepol
  • Natuur

In gesprek met Natasha Keijzer ‘Mariënvelde straks habitat voor boomkikker’

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we al dat Stichting Nieuwe Natuur (SNN) een stuk landbouwgrond heeft aangeschaft in het dorpje Mariënvelde, achter Doetinchem. Mariënvelde ligt in de Achterhoek. Historisch gezien kent dit gebied een kleinschalig landschap waarbij houtwallen, houtsingels en (knot)bomenrijen het beeld langs de wegen en kavelgrenzen bepalen. Het Gelders Natuurnetwerk wil het Achterhoekse Kampenlandschap versterken en zet in op ontwikkeling van biotopen voor reptielen en amfibieën. Stagiaire Natasha Keijzer ontwikkelde een inrichtings- en beheerplan voor ons stuk nieuwe natuur. Natasha is vierdejaars HBO-student Bos- en Natuurbeheer bij Van Hall Larenstein in Velp.

Hoe ben je te werk gegaan?

‘‘Ik ben mijn onderzoek op het perceel begonnen met grondboringen en vegetatieopname. Bij die vegetatieopname heb ik geïnventariseerd welke vegetatie er op een stuk grond van 2 bij 2 meter groeit. Zo zag ik onder andere Engels raaigras, kamgras, kleine veldkers, akkerdistel en slaapmos. Bovendien kwam ik meer te weten over de voedselrijkdom en over hoe droog of hoe nat de plek was.’’

Hoe ziet het uiteindelijke ontwerp eruit?

‘‘Op de afbeelding hieronder zie je het uiteindelijke ontwerp. De groep van drie eiken stond er al. Tussen de eiken in is een takkenril. Dat is een schuilplaats voor hazen, muizen en konijnen. De eiken komen straks in een bloemrijk grasland te staan. Op het perceel waren ook al twee rijen met bestaande aanplant. Daar staan verschillende boom- en struiksoorten door elkaar. Ruigte verbindt de bestaande rijen aanplant met elkaar. In het oostelijk deel van het perceel komt een poel. Die is straks omgeven door struweelhagen met meidoorn, sleedoorn, hondsroos en braam en een struweel met wilde lijsterbes en Gelderse roos. De braamstruwelen vormen overdag een ideale plaats voor de boomkikkers die je bij het gebied vindt. We verwachten dat zij de poel gaan gebruiken om zich voort te planten.’’

Boomkikkers? Vertel eens?

‘‘Boomkikkers zijn klein en grasgroen. De provincie Gelderland heeft deze kikker aangewezen als prioritaire soort. Concreet betekent dit dat de provincie het behoud van de boomkikker belangrijk vindt en het soort in stand wil houden. Via de site waarneming.nl hebben belangstellenden aan het natuurplatform doorgegeven hoeveel boomkikkers zij binnen een aangewezen gebied van 10 bij 10 kilometer hebben gespot. Het perceel van Mariënvelde ligt binnen dit gebied. In totaal zijn er 525 boomkikkers waargenomen.’’

Je hebt ook een beheerplan gemaakt?

‘‘Ja, nadat alles is aangelegd moet natuurgebied Mariënvelde worden beheerd; ik heb hiervoor een beheerplan gemaakt. Denk hierbij onder andere aan het maaien van het grasland en de ruigte, en het snoeien van het struweel. Maar ook de poel moet worden opgeschoond. Dit gebeurt niet allemaal tegelijk, maar gefaseerd.’’

Hoe kijk je terug op je stageopdracht?

‘‘Ik vond het erg leuk om te doen. Enerzijds het onderzoek naar de plek en de omgeving. Anderzijds het daadwerkelijk ontwerpen van het inrichtingsplan. Stichting Nieuwe Natuur start in het najaar met het uitvoeren van mijn plannen op Mariënvelde.’’