• Met natuurbegraven dragen we bij aan natuurbehoud en nieuwe natuur in Nederland

    Met natuurbegraven dragen we bij aan natuurbehoud en nieuwe natuur in Nederland

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Missie Natuur

Natuurbegraven Nederland vindt natuurontwikkeling en natuurbeheer erg belangrijk. We gaan er daarom heel zorgvuldig mee om en hebben het ook op diverse manieren geborgd.

Natuurbegraven Nederland biedt mensen een eeuwige rustplaats aan in de schoonheid van de natuur. Om deze belofte na te komen, zijn natuurbeheer en natuurontwikkeling nodig. Dat waarborgen we door een combinatie van actief natuurbeheer en een gefundeerde visie op de langetermijnontwikkeling van natuur. Dit realiseren wij in samenwerking met Natuurmonumenten, onze partner.

Uitgebreid vooronderzoek van het gebied

Natuurbegraven Nederland (NBN) kiest en realiseert met de grootste zorg haar natuurbegraafplaatsen. Het moeten plekken zijn waar de mens centraal staat en de natuur floreert. Voordat wij een natuurbegraafplaats openen, doen we uitgebreid onderzoek naar de aanwezige flora en fauna, de bodem, de grondwaterstand, milieu-effecten, archeologische waarden en de cultuurhistorische aspecten. We gaan in gesprek met omwonenden, lokale ondernemers, gemeentes, provincies en andere natuurorganisaties waarbij we zoeken naar onderlinge versterking.

Samen met Natuurmonumenten (NM) willen we nieuwe natuurbegraafplaatsen open. Bij de selectie van de locaties staat bescherming, behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van de natuur voorop. Niet elk gebied is namelijk geschikt voor natuurbegraven.

Wij doen uitgebreid onderzoek naar de ecologische, archeologische en maatschappelijke waarden, bodemkwaliteit, cultuur, historie, de waterhuishouding en het verkeer in het beoogde gebied. Een extern landschaps- en ecologische bureau krijgt de opdracht een inrichtings- en natuurbeheerplan op te stellen op grond waarvan noodzakelijke maatregelen worden genomen.

Bij het herstel, behoud of versterken van natuur en landschap hechten zowel wij als NM grote waarde aan de wensen uit de regio. Hierdoor krijgt het gezamenlijk project meer draagvlak tijdens de besluitvorming en de uitvoering

Landbouwgrond wordt nieuwe natuur

Door van landbouwgrond en productiebos nieuwe natuur te maken krijgt onze inheemse flora weer een kans. Hierdoor ontstaat er een beschermende en stimulerende omgeving waardoor inheemse dieren terugkeren. Als de situatie het toelaat, koppelen we het gebied aan bestaand natuurgebied.

Gemeentes en provincies (overheid) die het budget voor natuurbeheer hebben zien slinken de laatste jaren, worden op deze wijze financieel ontlast en kosteloos door ons ondersteund.

Vergroten van de biodiversiteit

We richten de gebieden zodanig in dat de verscheidenheid aan gebiedseigen dieren en planten (inheems biodiversiteit) wordt vergroot. Onderzoek op Heidepol heeft uitgewezen dat de biodiversiteit daar met 236% is toegenomen sinds het gebied natuurbegraafplaats is. Zo komt in het natuurgebied de heide terug en wordt het gebied bloemrijker, wat goed is voor vogels en insecten.

Natuurmonumenten (NM) heeft per natuurgebied een natuurvisie die 30-40 jaar vooruit kijkt. Door samen te werken kan de haalbaarheid van de natuurvisie van NM worden versterkt, en soms zelfs versneld. Natuurbegraven Nederland stelt op haar beurt bij de inrichting en het gebruik van de natuurbegraafplaats protocollen op. Deze protocollen waarborgen de bescherming van de natuurwaarden. Hierbij houden wij rekening met beschermde soorten in het gebied en de geldende natuurwetgeving.

Natuurbeheer

Zolang het gebied natuurbegraafplaats is, zorgt Natuurbegraven Nederland (NBN) voor het natuurbeheer. Alle investeringen daarvoor komen op conto van NBN. Hierdoor hoeven zowel nabestaanden, gemeenten en de regio’s zich nergens zorgen over te maken.

Het gaat hierbij niet alleen om regulier, dagdagelijks natuurbeheer, maar ook om onverwacht natuurbeheer of nieuwe aanplant na bijvoorbeeld een storm of brand. Het natuurbeheer wordt uitgevoerd volgens de afgesproken protocollen en het inrichtings- en beheerplan dat past in de natuurvisie van Natuurmonumenten (NM).

Uitgangspunt hierbij is dat het terrein in eerste plaats natuurgebied blijft, waar wij tijdelijk de nevenfunctie begraven aan toevoegen. Het gebied is tussen zonsopkomst en zonsondergang vrij toegankelijk voor iedereen. De natuurbegraafplaats wordt door NBN beheerd, zodat de kwaliteit van de natuur behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt. In het natuurbeheerplan is de natuurkwaliteit leidend.

Het onderhoud in deze periode wordt gefinancierd uit een speciaal fonds dat we hebben opgericht: Stichting Eeuwige Grafrust .

Garantie eeuwig natuurbehoud samen met Natuurmonumenten

Om het natuurbehoud nog grondiger aan te pakken, werken Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten samen. Deze samenwerking met Natuurmonumenten is een zeer bewuste, wederzijdse keuze. Beide stellen de natuur voorop. Beide kiezen duidelijk voor natuurbehoud.

De komende jaren realiseren wij samen nieuwe natuurbegraafplaatsen door heel Nederland. Natuurmonumenten stelt natuurgebieden beschikbaar. Natuurbegraven Nederland zorgt voor het beheer en de exploitatie van de natuurbegraafplaatsen.

Nadat alle graven zijn uitgegeven en de laatste begrafenis is geweest, schenken wij het gebied terug aan Natuurmonumenten. De functie van natuurbegraafplaats eindigt dan en het gebied keert terug naar de natuur. Zo borgen we dat het voor altijd natuurgebied blijft. Toekomstige generaties kunnen zo blijven genieten van deze natuur. Het gebied is tussen zonsopkomst en zonsondergang vrij toegankelijk voor iedereen. Zowel als natuurbegraafplaats als natuurgebied.

Nieuwe natuur

Omdat wij de natuur in Nederland willen vergroten en versterken hebben wij een speciaal fonds ingericht: Stichting Nieuwe Natuur. Van elk natuurgraf dat wordt aangekocht, storten we een bedrag in dit fonds. Met geld uit dit fonds ontwikkelen we nieuwe natuur in de omgeving van de natuurbegraafplaats. Deze nieuwe natuur heeft geen functie als begraafplaats en is openbaar toegankelijk.

Natuurbegraven levert Natuurmonumenten (NM) inkomsten op. Hiermee kan NM nieuwe natuur aankopen en bestaande natuur beheren. Zo is een keuze voor natuurbegraven ook echt een bijdrage aan de natuur. We merken dat geïnteresseerden dit een fijne gedachte vinden.

Bewustzijn rondom natuur vergroten

Door het aanbieden van natuurbegraven voorzien wij in een behoefte van mensen die bewust kiezen voor een laatste rustplaats in het groen. Het versterkt een natuurvriendelijke houding en milieubewust, duurzaam gedrag. Daarnaast trekt het mensen aan die recreatief gebruik van het gebied willen maken, bijvoorbeeld als wandelgebied. De locaties zijn altijd openbaar toegankelijk tussen zonsopkomst tot zonsondergang.
 

Partner van logo-natuurmonumenten

Lid van logo-natuurmonumenten